یکشنبه ۹۷/۷/۲۹ در رستوران شباهنگ  برگزار شد.دوره آموزشی" نحوه ارائه صورت های مالی با رویکرد حسابرسی و مالیاتی"
مجری: اتحادیه نظارت تعاونی های استان تهران
مدرس: جناب آقای محمدی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی شباهنگ و کارشناس ارشد مدیرت مالی، با حضور مدیران عامل و اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی های استان تهران