حضور مدیرعامل، جناب آقای محمدی و مشاور حقوقی شباهنگ، جناب آقای دکتر فرج اللهی ، در کارگاه آموزشی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی و رویداد صندلی تجربه