جلسه مجمع عمومی عادی با دستور جلسه تصویب متمم بودجه ۹۸ وبودجه سال ۹۹,افزایش سرمایه
جلسه با آیاتی چند از کلام الله مجید و سپس با سخنان آقای صالح پور رئیس هیات مدیره بطور رسمی شروع و با انتخاب هیات رئیسه   و سخنرانی مدیرعامل شرکت آقای محمدی ادامه یافت.