مجمع عمومی عادی در تاریخ94/5/1 با حضور جمعی از نمایندگان محترم گروه شرکت تعاونی روستایی شباهنگ، هیئت مدیره، بازرسین، مدیر محترم تعاون روستایی شهرستان شهریار جناب آقای بهرامی و هیئت همراه در تالار شباهنگ شهریار برگزار شد.

در این جلسه آقایان داوود خلجستانی، محسن باغچی و محسن طالبی به ترتیب رئیس، نایب رئیس و منشی مجمع انتخاب شدند و آقایان سید ابراهیم حسینی، سید جلال حسینی و سعید حکمتی در مقام ناظر عهدار برگزاری مجمع بودند.

پس از برگزاری مراسم رای گیری آقایان رضا سلطانی و حسین نیکبخت منتخب نمایندگان برای بازرسی شرکت شده و در ادامه الباقی دستور جلسه برای بررسی به مجمع روز94/5/22 موکول گردید.