مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 در تالار شباهنگ برگزار گردید.
کلیه موارد مطروحه در دستور جلسه تصویب شد و همچنین انتخاب بازرس اصلی و علی البدل نیز صورت پذیرفت.
آقایان محمد کلهر و سعید حکمتی به عنوان بازرسین اصلی و آقای حسین نیکبخت نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.