رزومه معاونت ورزشی و تفریحی

 

 

اگر پرواز کنی به جائی می روی که می خواهی، ولی اگر پرتاپ شوی به جائی خواهی رفت که می خواهند. پس پرواز کن تا پرتاپ نشوی