برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی زوجین و تموانمندسازی جهت حل اختلاف زوجین در دو روز در تالار شباهنگ برای پرسنل شباهنگ برگزار شد.