جلسه پنجم شورای معاونین  

 

 

جلسه پنجم شورای معاونین  روز سه شنبه 28/7/94 در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

از جمله موضوعات مطرح شده:

 

1-      برنامه ریزی و طراحی برای فروش بلیط مکانیزه مجموعه های آبی

2-      برنامه ریزی جهت آموزش سیستم های امنیتی

3-      نهایی کردن وضعیت دستگاه های هواساز