برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین

 

برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین مورخ 5/8/94

اهم موارد مطروحه در این جلسه:

1-      توزیع شیر برای برخی پرسنل با توجه به محیط های کاری، مثل استخرها بدلیل استشمام بوی کلر، به منظور حفظ سلامت پرسنل

2-      مکانیزه نمودن سیستم فروش بلیط پارک آبی

3-      جابجایی واحد اعتباری شعبه اندیشه از تاریخ 18/8/94 به آدرس جدید( فاز 1 خ شاهد شرقی)

4-      انجام خدمات مالی اعتباری شعبه پارک آبی در واحد اعتباری کهنز

5-      تنظیم تقویم آموزشی شباهنگ