بازدید رئیس سازمان تعاون روستایی از شرکت شباهنگ

 

 

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران جناب آقای زربخش و هیئت همراه روز پنجشنبه 7 آبان از شرکت تعاونی روستایی شباهنگ بازدید به عمل آوردند.