جلسه هشتم شورای معاونین

 

 

 

جلسه هشتم شورای معاونین روز سه شنبه 94/8/19 با حضور مدیر عامل شرکت شباهنگ، دو تن از اعضای محترم هیئت مدیره، آقایان خلج و دیناری و معاونین شرکت تعاونی شباهنگ، در دفتر معاون ورزش و خدمات تفریحی در مجموعه ورزشی برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی نکات مهم و قابل توجه در هفته ای که گذشت و ارائه گزارش عملکرد موارد اعلام شده، به نقد و بررسی در خصوص مسائل جاری شرکت پرداخته شد که از آنها میان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- بررسی مسائل مربوط به واحد بازرگانی
2- برگزاری همایش سرمازدگی به اتفاق شرکت نوآوران حیات پاک
3- برگزاری دوره های آموزشی فصلی، در خصوص حفاظت از سیستمهای امنیتی برای پرسنل واحدهای اعتباری
4- ایجاد تغییرات در صفحه اینترنتی شرکت با توجه به تعاریف چارت سازمانی