تعاوني شباهنگ به منظور توسعه همكاري خود با صنايع وابسته به كشاورزي و افزايش فعاليت بازرگاني خود سعي در افزايش ارتباطات با شركت هاي صنايع تبديلي و تجاري دارد.
در اين راستا هياتي متشكل از مديرعامل؛عضو هيات مديره؛ معاون بازرگاني و معاون كشاورزي تعاوني شباهنگ به منظور مذاكره با مديران ارشد شركت پيچك شهريار از اين مجموعه بازديد نمودند.