اولين جلسه كارگروه كشاورزي شهرستان شهريار در تاريخ ١٩فروردين سال جاري در مديريت جهاد كشاورزي به منظور برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف باغباني؛ زراعت؛ گلخانه؛ دامپروري و صنايع وابسته تشكيل گرديد.
آقاي مهندس حسين عسكري معاون كشاورزي شركت تعاوني شباهنگ به نمايندگي از شركت در اين جلسه حضور داشتند.