برگزاری دوره آموزشی شناخت دوره زندگی و روشهای کنترل مگس میوه مدیترانه ای ویژه کارشناسان و کلینیک داران شهرستان شهریار
مدرسان: آقایان مهندس رجبی و دکتر رضایی
مجری برگزاری: شرکت نوآوران حیات پاک، ارائه دهنده خدمات کشاوری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار