در ادامه همکاری شرکت نوآوران حیات پاک با واحدهای تولیدی و واردکننده سموم و نهاده های کشاورزی و برگزاری کلاسهای آموزشی در این راستا، تعدادی از کارشناسان این شرکت به اتفاق عضو هیئت مدیره شرکت شباهنگ و تعدادی از کشاورزان نمونه و پیشرو شهرستان از کارخانجات گروه گیاه بازدید به عمل آورده و در حاشیه این بازدید دو کلاس آموزشی با رویکرد کاهش استفاده از سموم و استفاده از ترکیبات مس در کنترل آفات و بیماریها برگزار گردید.