جلسه هماهنگی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی های روستائی شهریار در مرکز آموزش شباهنگ