دستورالعمل وام ها

 

نحوه پرداخت تسهیلات:

 • ماده1:-پرداخت وام بدون کارمزد تا سقف 300میلیون تومان در صورتی که سپرده بیش از 2 ماه ثابت باشد. درصورت پرداخت سر رسیدی هر یک ماه سپرده 25 روز محاسبه ودر صورت اقساطی بودن وام یک ماه سپرده 35 روز محاسبه می شود.

 

تبصره :

    1-1*پرداخت وامهای بدون کارمزد تاسقف مبلغ سپرده شده میباشد.

    2-1*درصورت دریافت نصف مبلغ سپرده حداکثر 4 ماه به مدت اقساط اضافه می شود (این بند فقط شامل پرداخت وام اقساطی می باشد)

    3-1*در پرداخت وام بدون کارمزد فقط مبلغ سپرده ای که پیوسته بوده محاسبه میشود.

 

 • ماده :2-مشارکت در راه اندازی تولیدات دامی ،طیور در زمینه پروراربندی گوشتی در صورت داشتن دامداری یا مرغداری مناسب با مشارکت اسلامی وبدون تعیین درصد.
 • ماده :3-پرداخت وام به کشاورزان جهت تعمییرات موتور آب وآبیاری قطره ای پس از تائید معاونت محترم کشاورزی وآموزش وموافقت مدیرعامل وهیات مدیره با کارمزد 20%امکان پذیرمی باشد.

تبصره : 3-1:پرداخت وامهای کشاورزی فصلی طبق دستور العمل ابلاغی امکان پذیر می باشد.

 

 • ماده :4-پرداخت وامهای کوتاه مدت (میانگین 240 روز ) به صورت 5 ماهه سررسید با کارمزد 20%

تبصره :

     1-4:درصورت رعایت درصد مجاز (65%) این وام ها با میانگین 120 روز با بازپرداخت 4 ماه قابل محاسبه  25%  می باشد.

     2-4:برای شعب معلم – انقلاب وامیریه درصد مجاز 70% میباشد.

     3-4:برای وامهای سپرده 2 ماهه باز پرداخت 4 ماهه با کارمزد 20 %  (مبلغ برابر سپرده )

    4-4:برای وامهای سپرده 3 ماهه باز پرداخت 5 ماهه با کارمزد 16 %  (مبلغ برابر سپرده )

 

 • ماده :5-پرداخت وامهای قرض الحسنه تا سقف 20 میلیون ریال با کارمزد 6 % با تائیدیه مسئول شعبه ؛حوزه سرپرستی؛معاونت مالی اداری ومدیرعامل وهیئت مدیره

تبصره :

    1-5:سقف پرداخت این وامها تا 1 % منابع هرشعبه می باشد.

      2-5:این وامها درسر فصل خاص این نوع معرفی گردد ( سر فصل : وامهای قرض الحسنه تائیدی شعب )

 

 • ماده :6-پرداخت وام به صورت سپرده ثابت تا سقف 300/000/000 ریال

  

مدت سپرده

مدت باز پرداخت

کارمزد

سقف

3  ماه

10 ماهه

8  %

300/000/000 ریال

4 ماه

10 ماهه

6  %

300/000/000 ریال

4 ماه

12 ماهه

8  %

300/000/000  ریال

5 ماهه

20 ماهه

9  %

100/000/000  ریال

8 ماهه

20  ماهه

4  %

100/000/000  ریال

8 ماهه

20  ماهه

8 %

100/000/000 تا 300/000/000 ریال

 

  تبصره:6-1:درصورت هریکماه سپرده دوماه به اقساط اضافه می گردد.

 • ماده 7:پرداخت وام به صورت سپرده ثابت از 300/000/000 ریال به بالا

3 ماه                    10   ماهه               10 %       300/000/300 به بالا

4 ماه                    10 ماهه                  8  %                    //

8  ماه                  20  ماهه                      9 %     از 300/000/000 ریال 500/000/000ریال   

 

 

تبصره : 7-1:

مدت سپرده 2 ماه             معادل سپرده               6 ماهه         10% تا 300/000/000 ریال      

مدت سپرده 2 ماه            نصف سپرده               10 ماهه         8 % 300/000/000 ریال

مدت سپرده 2 ماه            معادل سپرده                6 ماهه            12 %  از 300/000/000 ریال

مدت سپرده 2 ماه            نصف سپرده              10 ماهه          10 % از 300/000/000ریال

 

     2-6:دروامهای سپرده ثابت بیش از2ماه درصورتی که مبلغ نصف شودمدت دوبرابروبلعکس قابل محاسبه میباشد.

 • ·ماده 8:وامهای فروش اقساطی :پرداخت وامهای فروش اقساطی بدون رعایت درصدمجازبرای شعبه 180روزتاسقف 100/000/000ریال وتاسقف 300/000/000ریال بارعایت درصدمجازباکارمزد8%بابازپرداخت 12ماهه ودرغیراینصورت بامبنای 240روزمحاسبه میگردد

تبصره:

    1-8:برای تمامی شعب به استثناء معلم,انقلاب ,امیریه درصد مجاز65%می باشدوبرای سه شعبه یادشده 70%می باشد.

    2-8:درصورت دریافت 75%مبلغ میانگین مدت وام 15ماهه و50%آن بامدت 20ماهه محاسبه میگردد

     3-8:مبلغ 300/000/000ریال به بالا بامیانگین 240روزباکارمزد10%محاسبه میگردد.

 

 • ماده 9:وامهای از محل قراداد سپرده تا معادل 80 % مبلغ سپرده با کارمزد 3 % بالاتر از مبلغ سود دریافتی با باز پرداخت 4 ماهه و 4 % با لاتر از مبلغ سپرده دریافتی با باز پرداخت 5 ماهه سر رسیدی .

 

 • ماده 10:پرداخت وامهای خارج از ظوابط به دستور مدیر عامل محترم وتائید هیات مدیره فقط به صورت سر رسید به صورت 4 ماهه با کارمزد 30 %(10درصدازمبلغ وام درحساب مسدودگردد)

تبصره :

      1-10:درصورتی که بخشی از مبلغ مصوب با کارکرد وبخشی طبق نظر وصلاحدید مدیر عامل محترم بود مبلغ ومدت مازاد با کارمزد 15% سالیانه محاسبه می گردد.

      2-10:بدیهی است درصورت معوقه شدن وامهای بدون کارکرد مسئولیت آن بعهده فرد معرف می باشد.

 

 • ماده 11:وامهای کارمندی : پرداخت وامهای کارمندی به ازای هرسال کارکرد مبلغ 100/000/00 ریال تا سقف 100/000/000 ریال با مدتهای مصوب شده قبلی وبا کارمزد 4 % سالیانه

تبصره :

 

    1-11:وام 100/000/000 ریالی طبق مصوبه قبلی با مدت انتظار 3 ماهه پس ازتسویه پرداخت میگردد.

    2-11:کارکنانی که گردش حساب دارند به صورت جدا از وام کارمندی طبق دستورالعمل می توانند از مزایای وام استفاده نمایید.

 

 • ماده 12:دریافت وثیقه از وام گیرنده کما فی السابق فقط بعهده مسئول شعبه ومطابق آیین نامه اعتباری مصوب مجمع سال 94می باشد.ودر صورت اعمال نظر در خصوص دریافت وثیقه ضمانت وام بعهده فرد سفارش کننده می باشد .

این پیشنهاد پس از تائید هیات مدیره ومدیر عامل بلافاصله اجرا یی می باشد.