1-باغ حتما در حوزه ی شباهنگ باشد

حوزه های شباهنگ عبارتند از:

 2-متراژ 3000مترمربع

 3-سندمالکیت به نام شخص

 4-باغ حتما زیرکشت باشد.

 مدارک مورد نیاز:

کپی شناسنامه

کارت ملی

عکس

واریز مبلغ 22000000ریال به حساب شباهنگ

 قابل ذکراست از مبلغ فوق 20000000ریال آن متعلق به شباهنگ و مبلغ 2000000ریال آن به عنوان سهام برای شخص منظور میگردد.