1- حضور و رضایت تمامی وراث و پر کردن فرم مربوطه در شباهنگ

2- امضا و تایید دو کارشناس حوزه ای که باغ مورد نظر در آن واقع است

درمورد متوفی وجود انحصار وراثت الزامی است.

مدارک مورد نیاز:

اصل دفترچه سهام و اصل شباهنگ کارت و اصل گواهی انحصاروراثت

قطعه عکس 4*3 (فرد انتقال گیرنده) 2

2 سری کپی از کل صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد انتقال گیرنده

کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث و شخص انتقال دهنده

فرم استردادسهام تکمیل گردد+امضا و اثرانگشت تمامی وراث و امضا نماینده گروه ها