کلینیک گیاهپزشکی

 

تاسیس کلینیک گیاه پزشکی،آموزش و ترویج مصرف کودهای بیولوژیک و ارگانیک و ورمی کمپوست بجای کودهای شیمیایی،تامین نقدینگی برای تامین موتورهای آب کشاورزی،آزمایش خاک،بازدید مهندسین خبره از مزارع کشاورزان در سطح زیر کشت،4000هکتار محصولات باغی شامل:گوجه سبز،زرد آلو،گلابی،سیب درختی،گیلاس،آلبالو،خرمالو،هلو،شلیل و شبرنگ و محصولات زراعی شامل:گندم،جو،ذرت و غیره در روستاهای تحت پوشش در سطحی معادل 3000 هکتار.