آخرین انتخابات انجام شده 

 

 

بخش مدیر عامل :

 

جناب آقای قاسم محمدی 

 

بخش هیئت مدیره:

بازرسین

 

1- جناب آقای سعید حکمتی

2- جناب آقای محمد کلهر فرزند حسین