آخرین انتخابات انجام شده 

 

 

بخش مدیر عامل :

 

جناب آقای قاسم محمدی 

 

بخش هیئت مدیره:

 

1- سرکار خانم اکرم ماجدی

2-جناب آقای سعید حکمتی

3-جناب آقای رضا سلطانی

4-جناب آقای رضا خلج

5-جناب آقای حسن صالح پور

6-جناب آقای رضا خلج

7-جناب آقای سید جلال حسینی

 

بخش بازرسین:

 

1- جناب آقای محمود قاسمی

2- جناب آقای محمد کلهر