منشور کاری

 

شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب ذیل ارائه می دهد:

در شرایط کنونی که جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است، سرمایه های انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفه های پیچیده و جهان شمولی چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.

بر این اساس تدوین رویکردهای جدی در زمینه مدیریت در ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.

در کشور ما انسجام سیاست های کلان بخش های تعاون در افزایش رفاه جامعه، از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر ارزشهای دینی و ظرفیت های ملی و بهره گیری از توان علمی و عملی نیروهای متعهد و متخصص، امکان تحقق سند چشم انداز میسر شود.

شرکت شباهنگ نیز با بهره گیری از نیروهای انسانی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند و برخوردار از وجدان کاری، انضباط و روحیه ی تعاون و استفاده بهینه از امکانات و منابع مادی و معنوی خود محیطی را برای انجام امور با ویژگی های ذیل فراهم نموده است:

مسئولیت پذیر،آینده نگر، مشتری مدار، تمرکز زدا، رقابت گرا، نتیجه گرا، توانمندساز(توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)، قانون مدار، اخلاق مدار(تأکید بر اخلاق حرفه ای)، عدالت محور، شایسته سالاردر انتصابات و تحولات سازمانی،  عملیاتی نمودن این منشور کاری در محورهای مختلف با تکیه بر ظرفیت های گسترده شرکت، نیازمند یکپارچگی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های سازمانی است و همپایی و هم آوایی همه مدیران و کارشناسان را در همه معاونت ها، مدیریت ها، صندوق ها و واحدهای وابسته طلب می کند.

اینجانب با اعتماد به توانمندی و ظرفیت های موجود در شرکت تعاونی شباهنگ اجرای دقیق این منشور را به معاونین، مدیران و همکاران محترم در همه سطوح ابلاغ می نمایم و از تمامی صاحب نظران و کارشناسان دعوت می کنم برای غنای بیشتر این منشور کاری، پیشنهادها و نظرات خود را به شرکت ارسال نمایند.

امید است شاهد بالندگی هر چه بیشتر و آغاز فصلی درخشان در این عرصه باشیم.