1- حضور و رضایت تمامی وراث و پر کردن فرم مربوطه در شباهنگ

2- امضا و تایید دو کارشناس حوزه ای که باغ مورد نظر در آن واقع است

درمورد متوفی وجود انحصار وراثت الزامی است.

مدارک مورد نیاز:

اصل دفترچه سهام و اصل شباهنگ کارت و اصل گواهی انحصاروراثت

قطعه عکس 4*3 (فرد انتقال گیرنده) 2

2 سری کپی از کل صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد انتقال گیرنده

کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث و شخص انتقال دهنده

فرم استردادسهام تکمیل گردد+امضا و اثرانگشت تمامی وراث و امضا نماینده گروه ها

1-باغ حتما در حوزه ی شباهنگ باشد

حوزه های شباهنگ عبارتند از:

 2-متراژ 3000مترمربع

 3-سندمالکیت به نام شخص

 4-باغ حتما زیرکشت باشد.

 مدارک مورد نیاز:

کپی شناسنامه

کارت ملی

عکس

واریز مبلغ 22000000ریال به حساب شباهنگ

 قابل ذکراست از مبلغ فوق 20000000ریال آن متعلق به شباهنگ و مبلغ 2000000ریال آن به عنوان سهام برای شخص منظور میگردد.