برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 94/5/1 ساعت 9 صبح واقع در تالار شباهنگ

 

متقاضیان کاندیدای بازرسی تا تاریخ 94/4/25 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.