برگزاری دوره آموزش حفاظت از سیستم های امنیتی در مرکز آموزش

 

 

دوره آموزشی حفاظت از سیستم های امنیتی روز چهارشنبه مورخ 6/8/94 از ساعت 14 الی 17در مرکز آموزش شباهنگ با حضور معاونین، مدیران ارشد و مسئولین شعب شرکت تعاونی شباهنگ شهریار برگزار شد.