روز چهارشنبه، مورخ 94/8/13 سومین جلسه کارگروه مقابله با سرمازدگی باغات و مزارع، با حضور کشاورزان پیشرو، مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و شهریار، شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در این زمینه در جهاد کشاورزی شهرستان شهریار برگزار گردید.
اهم موضوعات مطروحه، پیرامون امکان برگزاری نمایشگاهی متشکل از اختراعات، ابداعات و نهاده های مؤثر در کنترل سرمازدگی بخش کشاورزی بود که مقرر شد در جلسه بعد تصمیم نهایی برای نحوه اجرای نمایشگاه یا همایشی به جایگزینی آن، اعلام شود.
مدیر عامل و معاون کشاورزی شرکت تعاونی شباهنگ از شرکت کنندگان این جلسه بودند.