اولین جلسه کمیته بازنگری اساسنامه شرکت تعاونی شباهنگ شهریار
موضوع مطرح شده در مجمع عمومی مورخ 95/12/10